Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Szkoła Podstawowa im Janusza Korczaka w Paczółtowicach

Plan współpracy z rodzicami

,,Jeśli umiecie diagnozować radość dziecka i jej natężenie, musicie dostrzec, że najwyższą jest radość pokonanej trudności, osiągniętego celu, odkrytej tajemnicy…” (Janusz Korczak).

 

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI

 

Rodzina i przedszkole są najważniejszymi środowiskami wychowawczymi małego dziecka. Są one odpowiedzialne za wprowadzenie go w świat ludzi dorosłych, uczenie sztuki życia. Od chwili przekroczenia przez każde dziecko progu przedszkola - cel pracy wychowawczo- pedagogicznej przedszkola i cel rodziny wychowanka staje się wspólny. Współpraca nauczycieli z rodzicami stanowi jeden z istotnych czynników prawidłowego funkcjonowania przedszkola i rodziny. Warunkuje harmonijny i wszechstronny rozwój dzieci, wpływa zarówno na ich postępy w edukacji jak i w zachowaniu. Daje również szansę ciągłego doskonalenia się nauczycieli i rodziców jako osób odpowiedzialnych za prawidłowy rozwój najmłodszych, zwłaszcza tych rozpoczynających edukację przedszkolną.

Rola rodziców to głównie zaspokojenie najważniejszej potrzeby dziecka – potrzeby bezpieczeństwa – oraz czynnego uczestniczenia w zaspokojeniu potrzeby kontaktu z innymi, autonomii, poczucia własnej wartości czy potrzeby autoekspresji. Nauczyciel w przedszkolu natomiast staje się przewodnikiem i animatorem. Powinien umieć budzić w dziecku zainteresowania i chęć do działania. Nauczyć go funkcjonowania w grupie społecznej przy równoczesnym zachowaniu indywidualizmu. Nauczyciele i rodzice dzięki przypisanym zadaniom mają jasno sprecyzowany cel działania: zaspokoić potrzeby rozwojowe dziecka poprzez wyzwalanie aktywności, poprzez stwarzanie warunków do myślenia, poprzez zrozumienie egocentrycznej natury dziecka.

Wychowawcą jest zarówno nauczyciel, rodzice a także ludzie z którymi młody człowiek styka się na co dzień. Stąd tak ważna jest współpraca przedszkola z rodzicami. Współpraca ta musi być przemyślana, różnorodna i opierająca się na wzajemnym zaufaniu. Przedszkole powinno stworzyć atmosferę bezpieczeństwa w procesie rozwoju emocjonalnego dziecka. Wychowawca musi nauczyć dzieci rozwiązywania problemów i konfliktów, pracy nad umacnianiem własnej wartości.  stworzyć takie warunki, które będą sprzyjały możliwości samodzielnego odnoszenia sukcesów. Szkoła w której znajduje się nasze przedszkole nosi imię wielkiego pedagoga i przyjaciela dzieci Janusza Korczaka, stąd chcemy wsłuchiwać się w to, co mówią dzieci i czego od nas wychowawców oczekują. Nasi wychowankowie mają prawo do szukania swojej drogi, do dialogu, szacunku    i popełniania błędów.

Cel ogólny:

 • Wspieranie rozwoju dziecka poprzez zintegrowane działania przedszkola i rodziców.
 • Zapewnienie wszechstronnego i dostosowanego do indywidualnych potrzeb dziecka procesu edukacji przedszkolnej.
 • Wspieranie rodziców w ich roli pierwszych nauczycieli i opiekunów dziecka.

 

 

 

Cele szczegółowe:

 • Dążenie do jednolitości oddziaływań dydaktyczno–wychowawczych przedszkola i środowiska rodzinnego.
 • Wszechstronny rozwój dziecka.
 • Nawiązanie dobrego kontaktu z rodzicami.
 • Wzmacnianie więzi rodzinnych i relacji międzypokoleniowych.
 • Włączenie rodziców dzieci do życia grupy i przedszkola.
 • Przekazywanie wiedzy na temat funkcjonowania dziecka w przedszkolu.
 • Przekazywanie informacji na temat wyników obserwacji i diagnozy pedagogicznej, w szczególności dzieci 6-letnich.
 • Współudział nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu zaistniałych problemów wychowawczych.

Efekty dobrej współpracy z rodzicami:

 • Ujednolicenie oddziaływań wychowawczych rodziców i nauczycieli.
 • Zadowolenie dzieci rodziców i nauczycieli wynikające z realizacji wszystkich funkcji przedszkola w atmosferze zaufania i współpracy.
 • Pozytywna opinia o pracy przedszkola decydująca o jego wizerunku, popularyzacja działań i osiągnięć placówki.
 • Sprawnie i aktywnie działająca Rada Rodziców
 • Poprawa przepływu informacji i wzmocnienie relacji interpersonalnych pomiędzy rodzicami a pracownikami przedszkola
 •  Aktywny udział rodziców w życiu przedszkola.

Zadania przedszkola w zakresie współpracy z rodzicami:

 • Regularne informowanie rodziców o postępach i osiągnięciach dziecka.
 • Organizowanie spotkań rodziców z nauczycielami i specjalistami, aby omawiać potrzeby i cele rozwojowe dziecka.
 • Tworzenie programów edukacyjnych, które uwzględniają indywidualne potrzeby i umiejętności dziecka.
 • Zapewnienie dostępu do materiałów edukacyjnych i zasobów wspierających rodziców w pracy z dziećmi w domu.

 

Zadania rodziców w zakresie współpracy z przedszkolem:

 • Aktywny udział w spotkaniach rodziców i innych wydarzeniach organizowanych przez przedszkole.
 • Dostarczanie informacji zwrotnej na temat postępów i potrzeb dziecka w domu.
 • Wspieranie przedszkola w realizacji celów edukacyjnych dziecka.
 • Udzielanie wsparcia dziecku w nauce i rozwoju umiejętności społecznych.

 

Prawa i zobowiązania rodziców:

 • Prawo do dostępu do informacji na temat dziecka i jego edukacji.
 • Prawo do uczestnictwa w spotkaniach rodziców i konsultacjach.
 • Prawo do wniesienia uwag i sugestii dotyczących działań przedszkola.
 • Regularne uczestnictwo w spotkaniach i wydarzeniach przedszkolnych.
 • Współpraca z przedszkolem w monitorowaniu postępów i potrzeb dziecka.
 • Wspieranie dziecka w jego rozwoju i nauce w domu.

 

Formy realizacji:

1. Spotkania indywidualne z rodzicami, podczas których omawiane są cele rozwojowe dziecka.

2. Spotkania grupowe, na których omawiane są ogólne cele i kierunki działania przedszkola.

3. Materiały edukacyjne dla rodziców, takie jak ulotki i artykuły.

4. Udział rodziców w aktywnościach przedszkolnych, takich jak warsztaty czy wydarzenia kulturalne.

 

Ewaluacja:

1. Ocena postępów dziecka na podstawie bieżących obserwacji i wyników działań edukacyjnych.

2. Analiza efektywności działań współpracy między przedszkolem a rodzicami.

3. Regularna ocena satysfakcji rodziców z jakości współpracy i edukacji przedszkolnej.

 

Zadania

 

Formy realizacji

Sposób realizacji

Termin

Organizacja

spotkań z

rodzicami

 

 

Informacje ogólne na I spotkaniu z rodzicami w celu przekazania informacji dotyczących pracy przedszkola, opłat, zajęć dodatkowych

 

 

 

 

 

 

Omówienie organizacji pracy w przedszkolu na rok szkolny 2022/2023, zasady przyprowadzania i odbierania dzieci
z przedszkola, obowiązujące opłaty za wyżywienie.

Zapoznanie rodziców z aktualną ofertą edukacyjną przedszkola.

Zapoznanie rodziców z ramowym rozkładem dnia, tygodniowym rozkładem zajęć z poszczególnych aktywności, podstawowymi dokumentami regulującymi pracę przedszkola.

Zapoznanie ze sposobami monitorowania rozwoju dziecka, analizę prac dziecka, analizę osiągnięć edukacyjnych dziecka oraz ze sposobami pracy z dziećmi w celu opanowania treści podstawy programowej.

Wybór przedstawicieli do Rady Rodziców.

Złożenie przez rodziców pisemnych oświadczeń w sprawie:

 • przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola
 • udziału dzieci w zajęciach z religii.

 

 

wrzesień

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci i rodziców

Współudział nauczyciela i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych dzieci.

 

Informowanie rodziców o postępach dziecka, kontynuacja pracy z dzieckiem w domu zgodnie z zaleceniami nauczyciela.

Informowanie rodziców o możliwości korzystania z usług poradni psychologiczno-pedagogicznej w Krzeszowicach.

Kierowanie dzieci do poradni za zgodą rodziców.

Inne -wynikające z potrzeb przedszkola
i rodziców.

 

cały rok

Kształtowanie kompetencji edukacyjnych rodziców

Kącik informacyjny dla rodziców.

Strona internetowa szkoły (przedszkola).

 

 

Udostępnienie materiałów informacyjnych na tablicy informacyjnej dla rodziców oraz na stronie internetowej przedszkola.

Prezentowanie aktualnych tematów, zagadnień tematycznych i ważnych informacji na tablicy informacyjnej dla rodziców.

Wystawa prac dziecięcych na tablicy w celu zapoznania rodziców z wytworami prac ich dzieci.

Aktualny jadłospis tygodniowy.

Informowanie bieżące.

 

Kontakty indywidualne

Spotkania indywidualne – podczas przyprowadzania
i odbierania dzieci.

 

 

Rozmowy indywidualne, konsultacje, odbywane z inicjatywy nauczycieli
i rodziców: dzielenie się osiągnięciami
i niepowodzeniami dziecka, bieżące informacje.

Rozwiązywanie zaistniałych problemów dydaktycznych i wychowawczych.

 Podsumowanie pracy wychowawczo – dydaktycznej za I semestr  (styczeń/luty)
i II semestr (czerwiec) – omówienie wyników obserwacji.

Inne- wynikające z potrzeb przedszkola
i rodziców.

 

cały rok

Uroczystości według kalendarza na rok szkolny 2023/2024.

 

Zachęcania rodziców do udziału w uroczystościach szkolno-przedszkolnych.

 

Uroczystości według harmonogramu.

cały rok

 

Opracowała: mgr inż. Tatiana Sobik-Majchrzak

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Grudzień 2023
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Imieniny

Poznaj Polskę

Poznaj Polskę - Cieszyn

REALIZUJEMY ZAJĘCIA W RAMACH MTA

Projekt pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych” – Grant 3 - Szkoła Podstawowa im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nowej Wsi - Portal gov.pl

MLEKO W SZKOLE, OWOCE W SZKOLE

Aktualności - Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w Żmigrodzie    

Programy żywieniowe w szkole – FUNDACJA "MORSKA KRAINA"

Szkoła Pamięta

Szkoła pamięta 2023 - I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Turku - Portal gov.pl

Szkoła do hymnu

Ogólnopolska akcja Szkoła do Hymnu - Portal edukacyjny Perspektywy